Projekt "Rodzinne Więzi"

 

EFS

 

 

Stowarzyszenie Monti (Partner Wiodący)

w partnerstwie z:

Gminą Miłki, w imieniu której realizatorem projektu jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach

oraz

Fundacją „Rodzinna Stacja” 

 realizuje projekt „Rodzinne Więzi”.

 Cel główny projektu:

 Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 12 rodzin (50 osób) zagrożonych wykluczeniem społecznym dośwadczających trudności w pełnieniu funcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny naturalne- ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych utratą możliwości opieki nad dziećmi) z Gminy Miłki w okresie 01.08.2020-31.07.2021 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie.

 Projekt „Rodzinne Więzi” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

 

1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:

a)Prawno-obywatelskie

 b) Rodzinne

 c) Psychologiczne

d) Społeczno-obywatelskie

2.Wsparcie terapeutyczne dla osób i członków rodzin z problemami alkoholowymi i/lub współuzależnieniem -

3. Szkołę dla Rodziców-warsztaty wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów

Opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa

4. Animacje dla rodzin z dziećmi- Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu

funkcjonowania rodziny

5. Grupy zabawowe i zajęcia dla młodzieży-usługi dla rodzin z dziećmi i zajęcia dla młodzieży wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań

6.Treningi i warsztaty psychospołeczne -

Wsparcie umiejętności społecznych rodzin

7. Terapię Logopedyczną

 

Planowane efekty i rezultaty projektu:

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu -  8

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 8

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie-50

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie- 50

Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego-1160

Liczba zrealizowanych godzin animacji dla rodzin z dziećmi-300

Liczba godzin zrealizowanej usługi wsparcia w ramach grup zabawowych dla dzieci i zajęć dla młodzieży- 200

     Liczba rodzin objetych projektem - 12

Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny szczególnie na obszarach peryferyjnych oddalonych od miasta poprzez świadczenia usług w środowisku lokalnym - miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów). Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucia kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji. Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

 

 

 Rekrutacja do projektu: do 14 września 2020 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego :

(w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy)

w Siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Szkolna 7, 11-513 Miłki

tel. 87 428 18 01, lub poprzez e-mail: gops@gopsmilki.pl

lub w siedzibie Stowarzyszenia Monti, al. 1 Maja 4a/32, 11-500 Giżycko

zgłoszenie pocztą elektroniczną: ania@monti.org.pl, tel.: 600 600 071

 

 

  Priorytety przy rekrutacji ustalono dla następujących rodzin/osób:

 Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia są :

 1) osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek-5 pkt,2 przesłanki-2 pkt),

 2) osoby/rodziny, których członkami są osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)

 3) osoby/rodziny korzystające z POPŻ (5 pkt)

 4) rodziny objęte nadzorem kuratora (2 pkt)

 Działania rekrutacyjne są prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom (płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie). Partnerzy zapewniają o otwartości dla wszystkich zainteresowanych - w projekcie zakładamy równy dostęp do form wsparcia.

 

Wartość projektu: 428 307,50

 

Wnioskowane dofinansowanie: 363 327,50

 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 363 327,50  

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Dokumenty do porania:   

Script logo