Inkubator Szczęścia

 

EFS

 

Stowarzyszenie Monti (Partner Wiodący)

w partnerstwie z:

Fundacją „Rodzinna Stacja” 

realizuje projekt „Inkubator Szczęścia”.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 17 rodzin (75 osób) zagrożonych wykluczeniem społecznym dośwadczających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny naturalne - ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych utratą możliwości opieki nad dziećmi) z terenu MOF Olsztyn ((• Miasto Olsztyn, • gmina Barczewo, • gmina Dywity, • gmina Gietrzwałd, • gmina Jonkowo, • gmina Purda, • gmina Stawiguda) w okresie 01.05.2022-30.06.2023 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie.

Projekt „Inkubator Szczęścia” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

 

1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:

a)       Prawno-obywatelskie

b)       Rodzinne

c)       Psychologiczne

d)       Społeczno-obywatelskie

2. Wsparcie profilaktyczne i motywacyjne dla osób i członków rodzin z problemami alkoholowymi i/lub współuzależnieniem

3. Szkoła dla rodziców- warsztaty pozytywnej dycypliny -warsztaty wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego                                  i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających                     z rodzicielstwa

4. Animacje dla rodzin z dziećmi- Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny

5. Treningi i warsztaty psychospołeczne -Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym -

 

Planowane efekty i rezultaty projektu:

·         Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu programu – 9

·         Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu programu – 9

·         Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 75

·         Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie - 75

·         Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego – 1620

   Liczba zrealizowanych godzin animacji dla rodzin z dziećmi - 420

·         Liczba rodzin objętych projektem – 17

·         liczba godzin zrealizowanych warsztatów KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH-100

·         liczba godzin zrealizowanych warsztatów pozytywnej dyscypliny w ramach Szkoły dla Rodziców-72

·          

Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny

szczególnie poprzez świadczenia usług

w środowisku lokalnym - miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów). 

Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do

pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne,

odzyskując poczucie kontroli, a także zyskując wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji.

Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa

oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie

własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

 

Rekrutacja do projektu: do 20 czerwca 2022 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego : 

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11

 

lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: ania@monti.org.pl, tel.: 600 600 071 

 

 Priorytety przy rekrutacji ustalono dla następujących rodzin/osób:

Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia są :

1) osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek-5 pkt,2 przesłanki-2 pkt),

2) osoby/rodziny, których członkami są osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)

3) osoby/rodziny korzystające z POPŻ (5 pkt)

Działania rekrutacyjne są prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom (płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie). Partnerzy zapewniają o otwartości dla wszystkich zainteresowanych - w projekcie zakładamy równy dostęp do form wsparcia.

Priorytetowo ponadto

Dodatkowo punkty otrzymają

o   rodziny pod opieką kuratora: (2 pkt )

o    rodziny będące świadczeniobiorcami GOPS Jonkowo (3 pkt)-grupa inicjatywna Partnera projektu

Weryfikacja kwalifikacji udziału uczestnika w projekcie będzie odbywała się na podstawie:

a)      urzędowego zaświadczenia w urzędach pracy jako bezrobotne, zaświadczenia byciu świadczeniobiorcą MOPS/OPS,   

b)       w przypadku osób z niepełnosprawnoscią -odpowiedniego oświad. i /lub orzeczenia lub innego dokumentu poświad. stan zdrowia;

 b) oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach;

 c) innych zaśw/oświadczeń w przypadku osób fizycznych możliwych do objęcia wsparciem w ramach projektu.

 

Wartość projektu: 513 606,25

 

Wnioskowane dofinansowanie: 435 606,25

 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 435 606,25 zł

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

 

Script logo