Projekt "Mama, Tata i Ja"

 

EFS

Stowarzyszenie Monti

realizuje projekt Mama, Tata i Ja”.

Cel główny projektu:

 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 10 rodzin (46 osób) zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny naturalne - ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych utratą możliwości opieki nad dziećmi) z terenu gmini Budry w okresie 01.09.2022-30.06.2023 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie.

Projekt Mama, Tata i Jazakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

 

1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:

a)       Prawno-obywatelskie

b)       Rodzinne

c)       Psychologiczne

d)       Społeczno-obywatelskie

2. Szkoła dla rodziców- warsztaty pozytywnej dycypliny -warsztaty wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego                                  i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających                     z rodzicielstwa

3. Animacje dla rodzin z dziećmi- Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny w tym np.:

·         Twórcze zajęcia dla rodzin angażujące w przygotow. fotoksiążki

·         Rękodzieło  dla  rodzin  w  tym  np:warsztat  przygotowania  zdrowych  słodyczy(promocja  zdrowego  żywienia),  warsztaty  mydlarskie,  wiele  technik  rękodzielniczych,zajecia sensoplastyczne dla małych dzieci

·         Rodzinne zajęcia kulinarne- przygotowywanie wspólnych posiłków i pikników w plenerze

·         Wspólne wyjścia np na place zabaw,wycieczki, zajecia lesne i bushcraftowe , uprawa działki,: są to wyjścia realizujące cel zadania , wpływające na budowanie więzi rodzinnych,spędzanie wolnego czasu rodziców z dziećmi inspirowanie rodziców do wspólnych zabaw z dziećmi i aktywności sportowe

·         Wyjazdy integracyjne ( w tym dwudniowe zajęcia wyjazdowe integracyjne z noclegiem w hotelu i wyżywieniem)

 

4. Treningi i warsztaty psychospołeczne -Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym -

5. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz- grupa samopomocowa dla osób dotkniętych przemocą, osób w kryzysie psychicznym a co za tym idzie rodziców zmierzających się z problemem wychowawczo-opiekuńczym

 

 

Planowane efekty i rezultaty projektu:

·         Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po

zakończeniu programu10

·         Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie -46

·         Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie - 46

·         Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego – 1200

·         Liczba zrealizowanych godzin animacji dla rodzin z dziećmi - 300

·         Liczba rodzin objętych projektem – 10

·         liczba godzin zrealizowanych warsztatów KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH-100

·         liczba godzin zrealizowanych warsztatów pozytywnej dyscypliny w ramach Szkoły dla Rodziców-50

·         Liczba łączna godzin zrealizowanej usługi wsparcia mentora i coacha w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym-300

 

Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny

szczególnie poprzez świadczenia usług

w środowisku lokalnym - miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów).

 

Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do

pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne,

odzyskując poczucie kontroli, a także zyskując wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji.

Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa

oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie

własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

 

Rekrutacja do projektu: do 10 listopada 2022 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego :

 

w siedzibie Stowarzyszenia Monti, al. 1 Maja 4a/32, 11-500 Giżycko,

 

lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: ania@monti.org.pl, tel.: 600 600 071

  

 Priorytety przy rekrutacji ustalono dla następujących rodzin/osób:

Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia są :

1) osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek-5 pkt,2 przesłanki-2 pkt),

2) osoby/rodziny, których członkami są osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)

3) osoby/rodziny korzystające z POPŻ (5 pkt)

Działania rekrutacyjne są prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom (płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie). Partnerzy zapewniają o otwartości dla wszystkich zainteresowanych - w projekcie zakładamy równy dostęp do form wsparcia.

Priorytetowo ponadto

Dodatkowo punkty otrzymają:

o   rodziny pod opieką kuratora: (1 pkt )

o    rodziny wielodzietne(2 pkt)

Weryfikacja kwalifikacji udziału uczestnika w projekcie będzie odbywała się na podstawie:

a)      urzędowego zaświadczenia w urzędach pracy jako bezrobotne, zaświadczenia byciu świadczeniobiorcą MOPS/OPS,   

b)       w przypadku osób z niepełnosprawnością -odpowiedniego oświad. i /lub orzeczenia lub innego dokumentu poświad. stan zdrowia;

 b) oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach;

 c) innych zaśw/oświadczeń w przypadku osób fizycznych możliwych do objęcia wsparciem w ramach projektu.

 

Wartość projektu: 441 542,50

Wnioskowane dofinansowanie: 374 542,50

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 331 156,87 zł 

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Script logo