"Mocna rodzina"

 

EFS

Stowarzyszenie Monti (Partner Wiodący)

w partnerstwie z:

Gminą Giżycko, w imieniu której realizatorem projektu jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku

oraz

Fundacją „Rodzinna Stacja” 

realizuje projekt „Mocna rodzina”.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 11 rodzin (43 osoby) zagrożonych wykluczeniem społecznym dośwadczających trudności w pełnieniu funcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny naturalne - ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych utratą możliwości opieki nad dziećmi) z Gminy Giżycko w okresie 01.01.2021-31.12.2021 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie.

Projekt „Mocna rodzina” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:

a)       Prawno-obywatelskie

b)       Rodzinne

c)       Psychologiczne

d)       Społeczno-obywatelskie

2.Wsparcie terapeutyczne dla osób i członków rodzin z problemami alkoholowymi i/lub współuzależnieniem -

3. Szkołę dla Rodziców-warsztaty wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego                                  i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających                     z rodzicielstwa

4. Animacje dla rodzin z dziećmi - Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu

funkcjonowania rodziny

5. Grupy zabawowe i zajęcia dla młodzieży - usługi dla rodzin z dziećmi              i zajęcia dla młodzieży wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań

6. Treningi i warsztaty psychospołeczne – wsparcie umiejętności społecznych rodzin.

7. Asystentura rodzinna

 Planowane efekty i rezultaty projektu:

·         Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 9

·         Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 43

·         Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie - 43

·         Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego - 1160

·         Liczba zrealizowanych godzin animacji dla rodzin z dziećmi - 300 

·         Liczba godzin zrealizowanej usługi wsparcia w ramach grup zabawowych dla dzieci i zajęć dla młodzieży - 200

·         Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny - 11

·         Liczba rodzin objętych projektem - 11

 Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny szczególnie na obszarach peryferyjnych oddalonych od miasta poprzez świadczenia usług w środowisku lokalnym - miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów).

Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucie kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji. Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów. 

Rekrutacja do projektu: do 28 stycznia 2021 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego :

(w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy)

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko

tel.: 87 429 99 62 lub poprzez e-mail: gops@ugg.pl

 

lub w siedzibie Stowarzyszenia Monti w Giżycku, al. 1 Maja 4a/32, 11-500 Giżycko lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: ania@monti.org.pl, tel.: 600 600 071

  

 Priorytety przy rekrutacji ustalono dla następujących rodzin/osób:

Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia są :

1) osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek-5 pkt,2 przesłanki-2 pkt),

2) osoby/rodziny, których członkami są osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)

3) osoby/rodziny korzystające z POPŻ (5 pkt) 

Działania rekrutacyjne są prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom (płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie). Partnerzy zapewniają o otwartości dla wszystkich zainteresowanych - w projekcie zakładamy równy dostęp do form wsparcia.

 

Wartość projektu: 419 782,50

Wnioskowane dofinansowanie: 394 182,50

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 356 815,12

www.mapadotacji.gov.pl

Script logo